Monday, February 12, 2007

นกสวย ๆ ในป่าชายเลน


“นกแต้วแล้วป่าโกงกาง”
นกหากินอยู่ตามพื้นเลนในป่า บางครั้งก็เห็นบินขึ้นมาเกาะส่งเสียงร้องอยู่ระดับกลางพุ่มไม้ ไม่ทราบว่าเป็นการร้องประกาศอาณาเขตหรือเปล่า

No comments: